Modele kapitału ludzkiego i postępu technologicznego

W modelach tych przyjmuje się założenie o wewnętrznym charakterze STOPY postępu technicznego, qui wynika z celowych inwestycji podmiotów. Również endogeniczne jest pochodzenie STOPY oszcz, ności/inwestycji, która kształtuje się na takim poziomie, par maksymalizować sumę użyteczności konsumpcji typowego podmiotu w gospodarce. Najprostszym Przykładem modelu endogenicznego, qui jednocześnie obrazuje jego Główne założenia, Jest modèle AK. Modèle Ten zakłada Stały, Dodatni List poziom Technologii oraz traktuje kapitał jako oddziałem czynnik Produkcji. W efekcie poziom Produkcji jest proportionnellement cjonalny do zasobu Tak rozumianego kapitału. Dla analizy wzrostu gospodarczego w modelu AK fondamentalne znaczenie ma określenie wielkości oszcz, ności, de l`ICH wzrod powoduje też przyspieszenie Tempa wzrostu gospodarczego. Wzrouille oszczde ności wynika natomiast z obniżenia poziomu STOPY dyskontowej a także z obniżenia elastyczności krańcowej użyteczności konsumpcji. Analogiczny efekt wywołuje podniesienie poziomu Technologii. MODELE endogeniczne wzrostu kładą nacisk na efekt pośredni polegaj na tym, że wzfrost inwestycji w jednej firmie przyczynia się ne globalnego wzrostu Produkcji poprzez Zwiększenie Ogólnego poziomu wiedzy je kwalifikacji.

Endogeniczne MODELE wzrostu gospodarczego à MODELE, w których Postęp techniczny (rozumiany jako akumulacja wiedzy Naukowo-technicznej i kapitału ludzkiego) jest przede wszystkim skutkiem decyzji Inwestycyjnych konsumentów i producentów, którzy zawsze postępują racjonalnie. Trzecim podmiotem podejmującym decyzje o alokacji kapitału jest Państwo, realizujące określoną, długookresową politykę ekonomiczną. Jako że podstawą zrównoważonego wzrostu, w rozumieniu tej teorii, są stałe przychody z akumulacji kapitału, musiano zdépréciation jonować znaczenie założenia o malejących krańcowych przychodach z tego czynnika Produkcji. Nie ma żadnego powodu, par rezygnować z Inwestowania w kapitał ludzki kiedykolwiek i w jakimkolwiek tempie, ponieważ zakumulowana większa Ilość kapitału, przy stałej krańcowej produktywności się nie zmniejszy, un Stała pozostanie. Zatem kraj inwestujący w kapitał ludzki nie zetknie się z malejącymi korzyściami ze skali. Na gruncie endogenicznej teorii wzrostu szczególnego znaczenia nabiera Analiza możliwości oddziaływania państwa na przebieg procesów wzrostu. Państwo w tych modelach ma Wpływ nie tylko na Produkcji poziom, ALE także determinuje długookresową stopę wzrostu. Implikacją stosowania tych modeli był znaczny wzrod Badań nad korelacją Polityki państwa a obserwowanym wzrostem gospodarczym. Najważniejszy wniosek płynący z modeli endogenicznych mówi o tym, że motywacją powinna być qualité inwestycji, a nie ich Ilość.

Chodzi o to, par wybierać strategicznie konkretne sektory Gospodarki, które inwestycji potrzebują najbardziej. Endogeniczne MODELE wzrostu gospodarczego powstały w przeciwstawieniu do wcześniejszych modeli neoklasycznych (egzogenicznych)..

This entry was posted in Uncategorized by admin. Bookmark the permalink.

Comments are closed.